PRODUKTIONSTEKNIK MED INRIKTNING MOT VALD FÖRDJUPNING, PROJEKTMMT670
Production engineering, projekt

Poäng: 7.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PRH3 Kursansvarig: Mats Johnsson, e-post: mats.johnsson@tlog.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete samt opponering på annat projektarbete. Skriftlig tentamen. Övrigt: Obligatoriska moment: Introduktionsföreläsning samt gästföreläsningar, handledda projektövningar inklusive studiebesök, muntlig presentation av projekt och skriftlig projektrapport.

Mål:
Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om och färdighet i att leda olika typer av teknologibaserade projekt, samt utveckla eget kunnande i det valda inriktningsområdet. Projektet utförs på företag. Syftet är att visa dels på
olika tekniker och modeller, dels på de organisatoriska aspekterna vid projektgenomförandet.

Studenternas resultat utvärderas kontinuerligt med hjälp av dels diskussioner med och observationer av studenterna, dels bedömning av de skriftliga rapporter, som redovisas från projektarbetet.
Utvärderingen skall fokuseras på förståelse, insikt och egen praktisk förmåga till projekthantering av ett problemområde som ligger i linje med studentens inriktningsval.

Innehåll:
Kursen kommer att behandla centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i praktiken. Speciellt studeras hur en konstruktiv och kreativ projektsituation kan utvecklas i praktiken.

För att betona den praktiska inriktningen på kursen kommer den att bygga på en riktig problemställning. Detta innebär att studenten skall arbeta med konkreta, praktiska, tekniska problem
i projektform inom företag och organisationer. Redovisning kommer att ske både muntligt och skriftligt. Som stöd för arbetet genomförs också gemensamma teoretiska pass.

Litteratur:
Briner, W., Hastings, C., Geddes, M.: Project Leadership, second edition, Gover, ISBN 0-566-07785-X.
Engwall, M.: Jakten på det effektiva projektet, Nerenius & Santérus Förlag AB, Stockholm, 1995, ISBN 91-88384-29-2.
Övrig litteratur meddelas vid kursstart.