CAD/CAM/CAEMMT650
CAD/CAM/CAE

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PRH2 Kursansvarig: lärare vid Ingenjörshögskolan Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter. Projektuppgifter som redovisas i rapportform och som betygsätts. Projektuppgifterna betygsätts i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Betyget på respektive rapport vägs samman till slutbetyget.

Mål:
Kursen skall ge studenten kunskap och färdighet i att använda datorn för att konstruera och bereda detaljer för produktion. Kursen också skall ge grundläggande kunskaper för tolkning av och kunskap om hur maskinritningar, i form av detalj- utslags- och sammanställningsritningar framställs.

Innehåll:
Utrustning för CAD/CAM/CAE, grundläggande CAD- och CAM-teknik, applikationsprogrammering i CAD-system, gränssnitt mellan system (IGES, VDAFS, STEP), fri-formkurvor, ytmodellering med friformytor (Bezier, Bslpine, NURB), solidmodellering (CSG, randpresentation, SQL), produktionssystem (PDM).
Övningar utförs på de olika kursmomenten med kommersiella programvaror. Dessa omfattar yt- och solidmodellering, sammansättning av solider, programmering i CAD-system, ritningsframställning, beredning, databasteknik. Beredningsuppgiften innefattar beredning i CAD/CAM-system samt efterföljande bearbetning.

Litteratur:
Hansson, Pål m.fl: Kom igång med AutoCAD 2D, Studentlitteratur, ISBN 91-44-00623-3
Hansson, Pål m.fl: Kom igång med AutoCAD 3D, Studentlitteratur, ISBN 91-44-00755-8
Pärletun & Follin: Från CAD till PDM, Studentlitteratur.
Kurslitteraturen kan komma att ändras beroende på versionen hos installerad mjukvara.