TILLVERKNINGSSYSTEMMMT613
Flexible Manufacturing Systems

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PRH2 Kursansvarig: Jan-Eric Ståhl, e-post: jan-eric. stahl@mtov.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på delkursen Tillverkningssystem. Godkänt projektarbete krävs för slutbetyg. Delkurserna betygsätts i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Som slutbetyg erhålls heltalsdelen av medelbetygen på delkurserna. Övrigt: Kursen indelas i delkurserna: Tillverkningssystem och Projekt.

Mål:
Kursen ger kunskap om hur moderna produktionssystem är uppbyggda samt hur flexibiliteten uppnås i sammankopplade system. Belysning av produktionstekniska förutsättningar, samverkan mellan produktionsutveckling och produktionsteknik. Kunskaper om minimering av produktionsstörningar.

Litteratur:
Vid institutionen sammanställt kurskompendium, 1998.


Tillverkningssystem0199
Flexible Manufacturing Systems

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning:

Innehåll:
Flödeslinjer, flödesgrupper, monteringssystem, gruppteknologi, FMS-system, flexibla tillverkningssystem, bearbetningsekonomi, produktionsövervakning, underhållssystem. Viktiga faktorer vid samverkan mellan produkt- och processutveckling och produktionssystemet.


Projekt0299
Project Work

Poäng: 2.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning:

Mål:
Studenterna delas in i grupper om 3 personer. Varje grupp tilldelas ett företag som har ett produktionsrelaterat problem som skall analyseras och behandlas. Problemställningen skall relatera till innehållet del i kursen Tillverkningsmetoder, dels till delkursen Tillverkningssystem. Resultatet redovisas i en teknisk rapport som redovisas muntligt på det aktuella företaget. För varje redovisning utses en opponentgrupp som ger synpunkter på rapportens upplägg samt presentation.