CAD/CAM/CAEMMT160
Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M4 Valfri för: M3 Kursansvarig: T.f. univ.l. Thomas Rundqvist Rekomenderade förkunskaper: Ritteknik/Datorstödd ritning samt Matematik AK för M. Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen. Slutbetyg bestäms genom lika sammanvägning av utförande av modellprov och skriftlig tentamen.

Innehåll:
Kursen avser att ge såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom CAD/CAM- och CAE-områdena. Kursen omfattar utrustning för CAD/CAM, grundläggande CAD- och CAM-teknik, gränssnitt mellan system (IGES, VDAFS, STEP), friformkurvor, ytmodellering med friformytor (Bezier, B-spline, NURB), solidmodellering (CSG, randrepresentation, voxelteknik), rendering och friformframställning, produktdatasystem (PDM). Övningar utförs på de olika kursmomenten med kommersiella programvaror. Dessa omfattar yt- och solidmodellering, sammansättning av solider, programmering i CAD-system, ritningframställning, beredning, databasteknik. Beredningsuppgiften utförs av beredning i CAD/CAM-system samt efterföljande körning i fleroperationsmaskin.

Litteratur:
Ännu ej fastställt.