PRODUKTIONSTEKNIKMMT031
Production Technology

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M4 Valfri för: M4 Kursansvarig: Universitetslektor Mats Andersson Förkunskapskrav: MMT012 Tillverkningsmetoder, Konstruktionsmaterial AK Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkända inlämningsuppgifter och laborationer.

Innehåll:
Kursens mål är att ge deltagarna sådana kunskaper att hon/han kan utföra och leda arbetet med att produktionsbereda detaljer. I detta arbete inne- fattas val av lämplig maskinutrustning, bedömning av verktygsmaskiners prestanda, programmering av NC-maskiner, val av verktyg och verktygsmate- rial samt val av lämpliga bearbetningsdata. Vidare ges kunskaper för att identifiera och avhjälpa produktionsstörningar. Kursen är inriktad mot bearbetningsmetoderna skärande bearbetning samt slipning vilka är de dominerande metoderna för detaljtillverkning. Kursen behandlar följande delmoment: verktygsuppbyggnad och verktygsmate- rial, skärande bearbetning som process, mekanisk analys av olika bearbet- ningsoperationer, verktygsmaskiners uppbyggnad, funktion och noggrannhet, beräkningsteknik för komponenter i verktygsmaskiner, NC-programmering av maskiner samt slipning, hening och läppning. Laborationerna avser att förtydliga och komplettera de teoretiska avsnitten i kursen och målsätt- ningen är att teknologerna skall laborera så självständigt som möjligt. Övningarna innefattar både inlämningsuppgift(er) och övningsräkning.

Litteratur:
Av institutionen sammanställt material.