TILLVERKNINGSMETODERMMT012
Production and Manufacturing Methods

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M3 Kursansvarig: Professor Jan-Eric Ståhl Förkunskapskrav: 2 av 3 delkurser i matematik AK, FMA011 (gäller antagna till åk 1 läsåret 96/97 ), 3 av 4 delkurser i matematik AK, FMA012 (gäller antagna efter 1 juli 1997). Prestationsbedömning: skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och laborationer.

Mål:
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om de verkstadstekniska
metoderna för form och egenskapsgivning.

Innehåll:
Verkstadsteknisk mätteknik: enheter och måttsystem, toleranser och passningar, ytjämnhet, val av mätdon och felteorier, mätmetoder. Planering av mätavdelning.
Skärande bearbetning: svarvning, hyvling, driftning, sågning, borrning, upprymning, försänkning, brotschning, fräsning, slipning, finbearbetning, gängning, kuggbearbetning.
Klippande bearbetning: klippning, stansning, finstansning.
Plastisk bearbetning: smidning, varmvalsning, kallvalsning, strängpressning, dragning av tråd, stång och rör, kallsmidning, bockning, dragpressning, trycksvarvning, högenergiformning.
Ickemekaniska bearbetningsmetoter: kemisk bearbetning, elektrokemisk bearbetning, elektroerosiv bearbetning, ultraljudbearbetning, elektronstrålebearbetning, bearbetning med laser, plasmabearbetning.
Svetsteknologi: smält- och trycksvetsmetoder, termiska skärmetoder, ljusbågsfysik, laserteknik, svetsmetallurgi, svetsbarhetsbegreppet, provningsmetoder, svetsekonomi och svetsmekanisering.
Pulverteknologi: pulvermetallurgisk tillverkning, termisk sprutning, keramik och hårdmetaller.
Gjuteriteknologi: gjutmetoder, val av metod, materialegenskaper, kvalitetskontroll, godsets anpassning till gjutning.

Litteratur:
Verkstadstekniska tillverkningsmetoder, prof. Jan-Eric Ståhl m.fl, MTV/LTH, KF-Sigma
Övning och laboration i Verkstadstekniska Tillverkningsmetoder, J-E Ståhl m fl, MTV/LTH, KF-Sigma.
Formelsamling i Verkstadstekniska Tillverkningsmetoder, C. Andersson, MTV/LTH, KF-Sigma.
Gjutteknologi - metalliska material, MTV/LTH + MG/KTH, KF-Sigma.
Litteratur i svetsteknik anges senare.