DATORBASERAD PRODUKTMODELLERINGMMK125
Computer Aided Product Modelling

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID5 Kursansvarig: Tf prof Robert Bjärnemo Prestationsbedömning: Resultatet av den individuella projektuppgiften bedöms utifrån hur väl kursdeltagaren dokumenterat inhämtade kunskaper och färdigheter i användningen av aktuella datorhjälpmedel. Bedömningen utförs av handledaren tillsammans med kursansvarig. Webbsida: http://mkon.lth.se

Mål:

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i användningen av avancerade datorbaserade hjälpmedel för produktmodellering i industridesignerns arbete.

För att uppnå detta mål, ska följande delmål uppnås

Innehåll:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och projektarbete. Den inledande kunskapsinhämtningen sker genom utförande av övningsuppgifter, varefter kursdeltagaren utför en individuell projektuppgift. Denna väljs i samråd med handledaren och utgörs lämpligen av produkt/objekt som kursdeltagaren tidigare har arbetat med.

Litteratur:
Kortmanualer och övningsuppgifter för ALIAS.