DATORBASERAD PRODUKTMODELLERING OCH -SIMULERINGMMK120
Computer Aided Product Modelling and Simulation

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID2 Kursansvarig: Robert Bjärnemo, tf prof. Maskinkonstruktion Förkunskapskrav: Datorverktyg TNS100 Prestationsbedömning:

Godkänd individuell projektuppgift, som bedöms utifrån hur väl kursdeltagaren dokumenterat inhämtade kunskaper och färdigheter i användningen av aktuella datorhjälpmedel. Bedömningen utförs av handledaren tillsammans med kursansvarig.

Webbsida: http://mkon.lth.se

Mål:

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i användningen av avancerade datorbaserade hjälpmedel för produktmodellering och -simulering i industridesignerns arbete.

För att uppnå detta mål, ska följande delmål uppnås.

Innehåll:

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och projektarbete. Den inledande kunskapsinhämtningen sker genom utförande av övningsuppgifter, varefter kursdeltagaren utför en individuell projektuppgift. Denna väljs i samråd med handledaren och utgörs lämpligen av produkt/objekt som kursdeltagaren arbetar med eller tidigare har arbetat med.

Litteratur:
Kortmanualer och övningsuppgifter för programmen ALIAS och dVISE.