PRODUKTUTVECKLING FÖR IMMK110
Product Development for Industrial Management and Engineering

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Valfri för: I3 Kursansvarig: tf prof Robert Bjärnemo Rekomenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundläggande basblocket i civilingenjörsutbildning I. Prestationsbedömning: Godkända grupparbeten poängsätts. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive grupparbete uppnådda poängen.Utöver projektet ingår en skriftlig tentamen. Webbsida: http://mkon.lth.se

Mål:
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktutveckling. Vidare skall kursen ge en introduktion till konstruktionsmetodik, i form av de grundläggande metoder och tekniker som utnyttjas i metodiskt/systematiskt konstruktionsarbete.

Innehåll:
Grundläggande procedurer, metoder och tekniker i produktutveckling föreläses inledningsvis. Ett obligatorisk produktutvecklingsprojekt utförs i form av ett grupparbete om 3-4 teknologer per grupp. Varje projekt redovisas i en för gruppen gemensam rapport.

Litteratur:
Kompendier, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH.
"Product Design and Development" av Ulrich K. och Eppinger,S., McGraw-Hill International Editions, 1997.