KONSTRUKTIONSTEKNIKMMK091
Engineering Design Techniques

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M4 Valfri för: M4 Kursansvarig: Tf prof Robert Bjärnemo Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande basblocket i civilingenjörsutbildning M eller motsvarande. Rekomenderade förkunskaper: Utvecklingsmetodik (MMK040) och Matematisk statistik, allmän kurs för M (FMS 031). Delkurser: Konstruktionsteknik I och Konstruktionsteknik II. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända delkurser. För godkänd delkurs krävs godkända inlämningsuppgifter (två uppgifter per delkurs). Slutbetyget erhålles som heltalsdelen av medelvärdet av poängresultaten från de fyra inlämningsuppgifterna. Webbsida: http://www.mkon.lth.se

Mål:
Kursen skall ge insikter i några för konstruktören väsentliga teknikområden. Inom respektive teknikområde behandlas såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.

Innehåll:
Kursen ges i form av de två delkurserna Konstruktionsteknik 1 och Konstruktionsteknik 2.

Litteratur:
Se under respektive delkurs


Konstruktionsteknik I0198
Engineering Design Techniques 1

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning: Prestationsbedömning: För erhållande av betyg krävs godkända inlämningsuppgifter - en i förbandskonstruktion och en i konstruktiv utformning. Vardera inlämningsuppgiften innehåller en basuppgift (för godkänt resultat - 3), samt två deluppgifter för den som önskar högre betyg (4 eller 5). Endast basuppgiften får kompletteras vid underkänt resultat.

Innehåll:
Kursen behandlar teknikområdena: Förbandskonstruktion utformning och dimensionering av lim-, svets- och skruvförband. Konstruktiv utformning regler och riktlinjer för konstruktiv utformning med hänsyn till tillverkning, miljö m m.

Litteratur:
Olsson, C.: Konstruktionshandbok för smältsvetsade produkter, Förlags AB Industrilitteratur, 1997. Kompendier, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH


Konstruktionsteknik II0298
Engineering Design Techniques 2

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning: Prestationsbedömning: För erhållande av betyg krävs godkända inlämningsuppgifter - en i konstruktiv utformning och utvärdering (kvantitativa metoder och tekniker) och en i kvalitetsteknik. Vardera inlämningsuppgiften innehåller en basuppgift (för godkänt resultat - 3), samt två deluppgifter för den som önskar högre betyg (4 eller 5). Endast basuppgiften får kompletteras vid underkänt resultat.

Innehåll:
Kursen behandlar teknikområdena konstruktiv utformning och utvärdering med inriktning mot kvantitativa metoder och tekniker. Kvalitetsteknik - en allmän orientering om olika kvalitetstekniker och deras integration i produktutvecklingsarbetet. Speciellt behandlas statistiska aspekter i anslutning till driftsäkerhetsteknik.

Litteratur:
Kompendier, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH.