FORM OCH FÄRGMMK080
Form and Colour

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Valfri för: M4 Kursansvarig: Universitetslektor Jan-Erik Gasslander Förkunskapskrav: Ritteknik och datorstödd ritning (MMK 010) eller motsv. Rekomenderade förkunskaper: Basblocket i CI-utbildningen i maskinteknik el motsv. Prestationsbedömning: För att erhålla slutbetyg krävs att alla övningsuppgifter och projektuppgift genomförts och godkänts samt 70% närvaro vid föreläsningar och handledda övningar. Övningsuppgifterna, som är inriktade mot metod- och teknikträning, bedöms ettdera godkända eller underkända. Slutuppgift kvalitetsbedöms enligt TH-skalan. Webbsida: http://www.mkon.lth.se

Mål:
Kursens mål är att genom praktiska övningar och föreläsningar ge kursdeltagaren en översiktlig bild av hur utformning och färgsättning påverkar människans uppfattning av en produkt och dess användning. Vidare skall de förvärvade färdigheterna och kunskaperna fungera som referens för att i den framtida yrkesrollen också vara beställare av formgivningsinsatser av specialister inom området - industridesigners.

Innehåll:
Grundläggande gestaltningsteorier, samt grunderna i färglära och datorstöd, föreläses under 16 timmar. Merparten av kursen sker i form av övningar, 49 timmar, inom nämnda moment. Utöver användandet av traditionella rit- och skisshjälpmedel ingår också ett avsnitt om datorns användning i arbetet.

Litteratur:
Kurslitteratur meddelas vid kursstart.