DESIGN I FÖRETAGMMK070
Industrial Design

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: Universitetslektor Jan-Erik Gasslander Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande basblocket i civilingenjörsutbildning M eller motsvarande Rekomenderade förkunskaper: - Prestationsbedömning: Varje projektgrupp redovisar sitt resultat i form av rapport, modell och övrig information i anslutning till en utställning. I anslutning till utställningen diskuteras projektarbetena. De vid denna presentation redovisade insatserna bedöms gruppvis. Det betyg som var och en av deltagarna erhåller baseras alltså helt på projektgruppens gemensamma prestation. Webbsida: http://www.mkon.lth.se

Mål:
Kursen syftar till att ge teknologen insikt i vad som kan uppnås genom integration av designinsatser i ett företag samt förtrogenhet med de arbetsmetoder och synsätt som finns inom designområdet.

Innehåll:
Designområdet har blivit allt mer betydelsefullt för företagens konkurrensförmåga, framför allt genom att i den globala konkurrenssituationen kunna bidra med en profilering och positionering av företagets produkter på marknaden. I företaget kommer designarbetet allt mer att vara ett gemensamt fält, där olika experter skall samordna sina insatser för att uppnå bästa tänkbara slutprodukt. Kursens uppläggning bygger därför på genomförande av ett praktiskt orienterat designprojekt, om möjligt i ett industriföretag.

Kursen genomförs i form av:
- Föreläsningsserie med inriktning mot designteori, design management, designprocess och designmetodik, produktpolicy, produktutveckling och produktutvecklingsmetodik, produktekonomi, formlära och formgivningsmetodik, industrial och engineering design (estetisk, ergonomisk och teknisk utformning).

- Föreläsningar och övningar i utnyttjandet av datorbaserade hjälpmedel, samt i tillverkning och användning av fysiska modeller i designarbetet. Detta kursmoment integreras i projektarbetet.

- Projektarbete där teorikunskaper praktiseras i, om möjligt, ett industriföeretag. Projekten genomförs i arbetsgrupper om 3-5 teknologer per grupp. Varje grupp redovisar sitt resultat i form av en gemensam rapport och fysisk modell i samband med en utställning vid kursens slut.

Litteratur:
Kompendier i Design och Produktutvecklingsmetodik, institutionerna/avdelningarna för formlära, företagsekonomi och maskinkonstruktion.