HYDRAULIK OCH PNEUMATIKMMK050
Hydraulics and Pneumatics

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: Universitetsadjunkt Per-Erik Andersson Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande basblocket i civilingenjörsutbildning M. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs förutom genomförda laborationer, godkänd skriftlig tentamen.
För de båda kursmomenten, hydraulik och pneumatik, krävs att minimipoäng uppnås för båda delarna för godkänd tentamen. Webbsida: http://www.mkon.lth.se

Mål:
Denna kurs syftar primärt till att ge deltagarna insikt i uppbyggnad och dimensionering av hydrauliska och pneumatiska system.

Innehåll:
För uppbyggnad och dimensionering av dessa system genomgås de grundläggande fenomen och principer som de i systemen ingående komponeneterna baseras på. Konkret innebär detta att såväl grundläggande teori som de tekniska lösningsprinciper som dessa komponeneter (pumpar, ventiler etc) baseras på genomgås. Genomgång av existerande komponenter.
I kursen ingår också två obligatoriska laborationer - en i hydraulik och en i pneumatik.

Litteratur:
Kompendier, institutionen för konstruktion och produktion/avd för hydraulik och pneumatik, LiTH.