UTVECKLINGSMETODIKMMK040
Product Development and Design Methodology

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M3 Valfri för: M4 Kursansvarig: t f prof Robert Bjärnemo Rekomenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundläggande basblocket i civilingenjörsutbildning M. Prestationsbedömning: Godkända grupparbeten poängsätts i intervallet 10 - 20 poäng. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive grupparbete uppnådda poängen. Utöver de två obligatoriska projekten ingår också en skriftlig tentamen, för vilken 10 - 20 poäng erhålls vid godkänt resultat. Webbsida: http://www.mkon.lth.se Övrigt: Inriktningsobligatorisk för PU.

Mål:
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktförnyelse och produktutveckling. Vidare skall kursen ge grundläggande kunskaper i konstruktionsmetodik, i form av procedurer, metoder och tekniker som utnyttjas i metodiskt/systmatiskt konstruktionsarbete.

Innehåll:
Det inledande projektet, ett produktförnyelseprojekt, utförs i samverkan med ett industriföretag. Arbetet utförs i grupper om 3-5 teknologer per grupp. Följande projekt, omfattande konstruktionsprocessens princip- och primärkonstruktionsfaser, utgör en direkt fortsättning på i produktförnyelseprojektet framtaget produktförslag och utförs också i grupp. Varje projektarbete redovisas i form av en rapport - gemensam för hela gruppen.

Litteratur:
Kompendier, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH
"Product Design and Development" av Ulrich, K. och Eppinger, S., McGraw-Hill International Editions, 1997.