PROJEKT ÅK 3MMH690
Project Year 3

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: MMH3 Kursansvarig: Kursansvariga i kurserna Databaser, Marknadsföring och ekonomi samt Multimediadesign Prestationsbedömning: Endast betygsgraderna godkänd och underkänd förekommer. För betyget godkänd krävs: 1. Godkänd slutprodukt. 2. Godkänd skriftlig dokumentation. 3. God-känd muntlig redovisning. 4. Fullgjord opposition på annans arbete.

Mål:
Deltagarna integrerar kunskaper och färdigheter från kurserna Marknadsföring och ekonomi, Databaser samt Multimediadesign som ges parallellt med denna kurs.
· Kursdeltagarna skall ha analyserat och tagit fram informationsbehov för ett företag eller organisation ur ett marknadsföringsperspektiv.
· Kursdeltagarna skall kunna "förpacka" det budskap som önskas föra fram på en CD ROM.

Innehåll:
· Analys av informationsbehovet för ett företag/organisation
· Projektplanering
· Informationsinsamling och tolkning av denna information
· Strukturering av insamlat material i en databas
· Sammanställning av material till ett körbart program på en CD ROM.

Arbetsformer
Kursen arbetar med ett verkligt fall, ett företag eller annan organisation. Efter att studenterna i samråd med företaget/organisationen och kurshandledarna klargjort vad som skall tolkas/kommuniceras skall detta realiseras i form av ett datorprogram. Till denna process skall en projektplan tas fram utifrån de riktlinjer som ges i kursen.

Litteratur:
Wikström m fl: Det interaktiva företaget, Svenska förlaget 1998, ISBN 91-7738-490-3.