MÄNNISKA - MEDIA - INTERAKTIONMMH630
Man - Media - Interaction

Poäng: 10.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: MMH1 Kursansvarig: Annika Wallin, e-post: annika.wallin@lucs.lu.se Prestationsbedömning: Muntlig redovisning av grupprojekt, projektarbete samt skriftlig tentamen. För slutbetyg fordras även godkända övningsuppgifter.

Mål:
Kursen ger studenterna förståelse av och kunskaper i tillämpning av ett antal användarcentrerade designtekniker. Som del av det användarcentrerade designperspektivet ingår kunskap om den mänskliga kognitionen samt en kommunikationsinriktad grafisk design.

Innehåll:
· Användarcentrerad designteknik
Prototypteknik
Scenarion
Användartestning
· Användning och användarens kognition
Användarbarhetsanalys med sjustegsmodellen och "gulfs"
Konceptuella modeller
Error
· Funktionell grafisk form
Enkelhet och elegans
Visuell struktur och organisation
Grid, modul och program
· Slutprojekt
Ett längre grupparbete som integrerar och repeterar kursens teoretiska och praktiska moment.

Litteratur:
Mullet, K & Sano, D: Designing Visual Interfaces, SunSoft Press/Prentice Hall 1995, Englewood Cliffs, NJ, ISBN 0-13-303389-9.
Norman, D A: The Design of Everyday Things, Basic Books, New York 1998, ISBN 0-262-64037-6.
Samt ett kompendium med ett urval av uppsatser.