DATORGRAFIKMMH622
Computer Graphics

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: MMH1 Kursansvarig: Mathias Haage, e-post: mathias.haage@cs.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, redovisning av projekt.

Mål:
Kursen behandlar begrepp och metoder som används vid produktion av grafik på dator. Den studerande får teoretisk förståelse för ämnet samt grundläggande färdighet i att använda en modern grafikapplikation. Kursen inriktas speciellt mot fotorealistisk, tredimensionell grafik och grafiska designverktyg för produktion av denna grafik. En koppling till kursen Matematik finns på så sätt att matematiska begrepp och metoder synkroniseras och förklaras tillsammans med den grafiska teorin.

Innehåll:

 • Rendering. Bresenhams rastreringsalgoritm, sveplinjealgortim, Cohen-Sutherlands klippningsalgoritm, ytborttagningsalgoritmer, tesselering.
 • Geometri. Koordinatsystem, homogena koordinater, geometriska matristransformer, projektion, vypipeline.
 • Ljussättning. Material, ljuskällor, Phongs reflektionsmodell, interpolationstekniker.
 • Modellering. Primitiver, CSG, språkgrammatiker, fraktala metoder, partikelsystem, fysikaliska system, hierarkisk modellering.
 • Visuella effekter. Mappningstekniker, bufferttekniker, kompensationstekniker.
 • Animering. Stelkroppsanimering, kinematisk animering, inverskinematisk animering.
 • Programvara.

  Litteratur:
  Angel E.: Interactive Computer Graphic. A Top-Down Approach with OpenGL. Second Edition. Addison-Wesley, 2000, ISBN 0-201-38597-X.
  Krokstäde P., Nordin R., Pärletun L.G.: Kom igång med 3D Studio Max. Studentlitteratur, 1997, ISBN 91-44-00412-5.