INDUSTRIELL EKONOMI OCH PROJEKTLEDNINGMIO680
Managerial Economics and Project Management

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PVH2 Kursansvarig: Universitetsadjunkt Ingela Elofsson, e-post: ingela.elofsson@ hbg.lth.se Prestationsbedömning: Slutbetyg sätts som medelvärdet av de två delkurserna. Övrigt: Kursen indelas i delkurser Industriell ekonomi och Projektledning.


Industriell ekonomi0199

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och gruppuppgift

Mål:
Delkursen syftar till att ge en orientering om företagets ekonomistyrning samt förmåga att identifiera, beskriva och lösa ekonomiska problem. Kursen skapar förutsättningar för att integrera ekonomiska aspekter i tillämpade tekniska ämnen.

Innehåll:
I delkursen ingår följande moment: Företagets affärsidé och organisation. Marknadsföring. Produktkalkylering och lönsamhetsbedömning. Investeringskalkylering. Ekonomisk redovisning och räkenskapsanalys. Finansiering och budgetering.

Litteratur:
Olsson, J& Skärvad, P H: Företagsekonomi 99, Liber.
Möller, J: Övningar i industriell ekonomi, Liber.


Projektledning0299

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och gruppuppgift Övrigt: Biträdande lärare Bertil I Nilsson E-post: Bertil.Nilsson@ie.lth.se

OBS! Obligatorisk närvaro på övningar (ej handledning).

Mål:
Delkursen syftar till att ge förståelse för projektprocessen i sin helhet och nyttan av arbetsformen, insikt i iterativa aktivitetskedjor och handlag i start, styrning och avslutning av projekt

Innehåll:
Projektledning ingår följande moment: projekt som arbetsform och projektmodeller, projektinitiering och –etablering, projektmål, kravspecifikation och projektspecifikation, processutveckling inkl. planering, projektorganisation och ledarskap, projektets ekonomi och styrning, kommunikation och dokumentation, designskeden och resultatverifiering, projektinförande och –avslut och projektrevision

Litteratur:
Archibald, Russel: Managing High-Technology Programs and Projects. J Wiley&Sons, Inc. ISBN 0-471-51327-X.
Christensen S och Kreiner K Projektledning - Att leda och lära i en ofullkomplig värld, Academia Adacta, ISBN 91-973200-0-5, 1998.
Programvaruutveckling för stora system. Kompendium 1. Projekthandledning. Institutionen för Telekommunikationssystem, LTH
Kursmaterial från institutionen.