FÖRETAGSEKONOMIMIO665
Business Administration

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PRH2 Kursansvarig: Ingela Elofsson, e-post: ingela.elofsson@ hbg.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållandet av slutbetyg fordras att obligatoriska praktikfall godkänts.

Mål:
Kursen ger deltagarna insikt i ekonomiska begrepp, metoder och ökad förståelse för företagets övergripande organisatoriska problem.

Innehåll:
Ett företagsspel visar på relationerna och samspelen mellan företagsekonomins funktionsområden; Företagsorganisation och företagsstyrning, Ekonomisk styrning, Marknadsplanering, Ekonomisk redovisning och räkenskapsanalys, Produktkalkylering och lönsamhetsbedömning, Investeringskalkylering.
Praktikfall kommer att belysa verklighetsnära problem inom området organisationsutveckling och arbetsutformningens beteende vetenskapliga grunder.
Gruppteori. Ledarskap, Förändringsstrategier.

Litteratur:
Olsson, J & Skärvad, P H: Företagsekonomi 99, Liber, 1997, ISBN 91-47-04159-5.
Möller, J: Övningar i industriell ekonomi, Liber 1998, ISBN 91-23-01718-X.
Bruzelius,L H & Skärvad, P,H: Integrerad organisationslära, Studentlitteratur 1995, ISBN 91-44-40467-0.
Övningsmaterial, praktikfall.