INDUSTRIELL EKONOMIMIO610
Managerial Economics

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IBH2, IEH2 Kursansvarig: Ingela Elofsson: e-post: ingela.elofsson@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Gruppuppgift samt skriftlig tentamen.

Mål:
Kursen syftar till att ge en orientering om företagets ekonomistyrning samt förmåga att identifiera, beskriva och lösa ekonomiska problem. Kursen skapar förutsättningar för att integrera ekonomiska aspekter i tillämpade tekniska ämnen.

Innehåll:
I kursen ingår följande moment: Företagets affärsidé och organisation. Marknadsföring. Produktkalkylering och lönsamhetsbedömning. Investeringskalkylering. Ekonomisk redovisning och räkenskapsanalys. Finansiering och budgetering.

Litteratur:
Olsson, J & Skärvad, PH: Företagsekonomi 99, Liber, 1997, ISBN 91-47-04159-5.
Möller, J: Övningar i industriell ekonomi, Liber 1998, ISBN 91-23-01718-X.