INDUSTRIELL EKONOMI FK FÖR TMMIO360
Mangerial Economics, Advanced Course for TM

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: D4, E4, F4, K4, M4 Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, email: Ingvar.Persson@ie.lth.se Förkunskapskrav: Industriell ekonomi (minst 3p) eller Byggnadsekonomi Prestationsbedömning:

Tentamen är skriftlig och omfattar 80 poäng. För godkänd tentamen krävs 40 p. För att få tentera fordras dels att samtliga praktikfall godkänts, dels att företagssimuleringen genomförts.

Övrigt: Kursen får inte tillgodoräknas samtidigt med kursen MIO 071, Ekonomi och handel (3p), MIO 201 företagsadministration och företagsplanering (6p) eller MIO 040 Industriell ekonomi FK (4p)

OBS! För kursen gäller särskilt intag (Technology management).

Mål:

De grundläggande ekonomikurserna ger främst en begreppsapparat samt vissa grundläggande principer för behandling av ekonomiska problem. Avsnittet i fortsättningskursen ska på denna grund vara en problemorienterad fördjupning som ska ge kunskaper om och färdigheter i att behandla främst ekonomiska problem i företag. I kursen genomförs också en företgssimulering som är obligatorisk.

Innehåll:

Företagets ekonomistyrning. Internredovisning med kontoplaner, rapporter och analyser. Budgeteringsteknik och budgeteringsprocess. Aktivitetsbaserad styrning. Fördjupning i investeringskalkylering med hänsyn till skatt, finansiering, prisförändringar och riskkalkylering. Kvalitativa metoder vid bedömning. Investeringsprocessen. Bedömning av investeringar i avancerad produktionsteknik. Konsumentmarknadsföring och industriell marknadsföring.

Praktikfallsövningar. I kursen ingår tre större praktikfall. Syftet är att träna förmågan att göra ekonomiska bedömningar i komplicerade och verklighetsnära situationer. Vissa praktikfall är datorbaserade och inom kursens ram används kalkylark som hjälpmedel vid ekonomisk analys.

Litteratur:

Persson, I. & Nilsson, S.-Å.: Investeringsbedömning, Liber, 1999. Prenkert, T.: Redovisning för intern styrning, Studentlitteratur 1998. Persson, I. och Asplund, C-J.; Introduktion till marknadsföring, avd f produktionsekonomi, LTH, 1998. Kompendier i internredovisning, budgetering och investering.