STYRNING AV PRODUKTUTVECKLING OCH PRODUKTIONMIO330
Management of Product Development and Production

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: D4, E4, F4, K4, L4, M4, V4 Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@ie.lth.se Förkunskapskrav: Industriell ekonomi AK eller motsvarande, MIO02 1 Företagsorganisation samt MI O030 Material och produktionsstyrning. Antagen till Industriell ekonomiprogrammet eller Industriell ekonomiavslutningen. Rekomenderade förkunskaper: MIO051 Produktionsledning, MIO060 Kvalitets- och underhållsstyrning, MIO040 Industriell ekonomi FK och MIO320 Ekonomisk analys. Prestationsbedömning: Betyg ges på varje delprojekt. Tentamen syftar till att testa förståelsen för genomförda projekt, använda tekniker etc. och blir helt eller delvis muntlig. Webbsida: http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

OBS! För kursen gäller särskilt intag (Ind.ekonomi avslutningen). Obligatoriska moment: projekt

Mål:
Kursen syftar till att öka teknologens förmåga att strukturera och hantera de krav som finns i samband med tekniska projekt. Projektledning utgör ett övergripande tema och kompletterar det moment i projektstyrning, som läses i kursen produktionsledning. I kursen ska två mindre projekt genomföras, varav ett i produktutveckling och ett i produktionsstyrning.

Innehåll:
Projektledning behandlar olika typer av projekt, projektet som en del i företagets affärsutveckling, teamarbete, projektorganisation och projektledarens roll. Produktutveckling och hjälpmedel vid produktkonstruktion läses som teori och tillämpas genom projektet i produktutveckling. Produktutveckligens roll i företaget behandlas integrerat i projektet och som delmoment i projektledningsavsnittet. I det andra projektet (produktionsstyrning) tillämpas det teoretiska stoffet från tidigare kurser. Val av MPS-system är beroende på den aktuella produktionsmiljön och de krav eller kriterier som prioriteras. Inom ramen för projektet ska teknologen konfronteras med dessa problemställningar i verklighetsnära situationer, analysera lämpliga metoder relativt situationen, utveckla och föreslå lämplig metod. Produktionsstyrningens roll i företaget behandlas integrerat med delmomentet projektledning.

Litteratur:
Meddelas senare.