EKONOMISK ANALYSMIO320
Managerial Economics

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: I2, D4, E4, F4, K4, L4, M4, V4 Kursansvarig: Docent Kaj Rosling, Kaj.Rosling@ie.lth.se Förkunskapskrav: MIO 040 Industriell ekonomi FK. Antagen till Industriell ekonomiprogrammet eller Industriell ekonomiavslutningen. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen eller fullgjorda obligatoriska uppgifter. Webbsida: http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

OBS! För kursen gäller särskilt intag (Ind.ekonomi avslutningen). Obligatoriska moment: laborationer

Mål:
Kursen skall ge förståelse för industriföretagets omvärld och färdighet i ekomisk analys av industriella problem.

Innehåll:
Kursen innehåller avsnitt om produktionsfunktioner och produktivitetsmått, konkurrensformer och varumarknader, kostnadsteori, ABC-kalkylers användning och utformning, investeringskedjor och avskrivningar, prisbildning och instrument på finansiella marknader samt optionsteori för investeringskalkyler. På vissa avsnitt ges laborationer och obligatoriska praktikfall, vilka kan påverka betygsättningen.

Litteratur:
Meddelas senare.