FÖRETAGSADMINISTRATION OCH FÖRETAGSPLANERINGMIO201
Business Management

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Valfri för: BI2, V4 Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@ie.lth.se Förkunskapskrav: MIO211 Industriell ekonomi GK eller VBE011 Byggnadsekonomi AK för V eller motsvarande. Prestationsbedömning: Betyget bestäms av resultatet på skriftlig tentamen samt bedömning på betygssatt praktikfallsuppgift. För tentamen krävs godkända praktikfallsuppgifter och företagssimulering. Webbsida: http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm Övrigt: Kursen får inte tillgodoräknas samtidgt med MIO 021 Företagsorganistion (3p), MIO 040 Industriell ekonomi FK (4p) eller MIO 071 Ekonomi och handel (3p).

OBS! Obligatoriska moment: laborationer inkl företagssimulering

Mål:
Kursen avser att ge dels en ökad förståelse för företagets övergripande organisatoriska problem och administrativa processer, dels ge ökade färdigheter i att behandla ekonomiska problem i företag. Speciellt behandlas företagets planeringsprocess på taktisk och strategisk nivå - affärsidé, strategi, organisation, affärs- och marknadsplanering, resursplanering och ekomisk bedömning (budgetering och investeringsplanering/bedömning).

Innehåll:
Föreläsningar. Företagsbeskrivningar med hjälp av systemsynsättet. Företagets mål och miljö. Företagets planeringssystem. Metodik för strategisk planering och marknadsplanering. Organisationsplanering. Investeringsbedömning samt budgetering och kalkylering. ABC-kalkylering och ABM. Föreläsningarnas / lektionernas uppläggning kräver i hög grad aktivt deltagande. Praktikfallsövningar. Praktikfall avseende verklighetsnära problem inom områdena organisationsutveckling, strategi, marknadsföring och  investeringsbedömning. Obligatoriskt deltagande. Vissa praktikfall är datorbaserade och kalkylark används som hjälpmedel vid ekonomisk analys. Seminarieövningar med lösning och diskussion av räkneuppgifter inom området investeringsbedömning och budgetering/kalkylering integreras i föreläsningarna och undervisas i helgrupp. Övningar i budgetering och investering.

Litteratur:
Björk, S.: Verktygslådan: Analyshjälpmedel för företagsledning, Svenska Dagbladets förlag AB, 1992. Bruzelius, L.H. & Skärvad, P.H.: Integrerad organisationslära, Studentlitteratur 1995. Nilsson, S.Å. & Persson, I.: Investeringsbedömning, Liber 1999. Persson, I.: Introduktion till marknadsföring, Inst. f. Ind. org., 1997. Kompendier. Alternativt motsvarande litteratur som meddelas vid kursstart.