EKONOMI OCH HANDELMIO071
Economics and Trade

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: I2 Valfri för: M4 Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@ie.lth.se Förkunskapskrav: Industriell ekonomi (minst 3 p). Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen på den i kursen ingående litteraturen och det vid undervisningstillfällena meddelade stoffet. Webbsida: http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm Övrigt: Kursen får inte tillgodoräknas samtidigt med kursen MIO 350 Ekonomi och handel för TM (2p) eller MIO 201 Företagsadministration och företagsplanering, (6p).

OBS! Obligatoriskt moment: företagsspel

Mål:
Kursen ska ge deltagarna insikt om svenskt näringsliv och dess relation till förhållandena på den internationella arenan. Ett företagsspel ska ge deltagarna värdefull insikt i den problematik som företagsledare ställs inför, och därigenom också aktivera och integrera stoff från tidigare studier.

Innehåll:
Kursen omfattar två huvudmoment. 1) Svensk ekonomi, en orientering om uppbyggnaden av svenskt näringsliv sett ur olika perspektiv. Global ekonomi, den svenska ekonomin sätts in i världsekonomin. En övergripande analys av svenskt näringsliv i ett internationellt perspektiv. Sveriges exportberoende exponeras. 2) Företagsspel som ger teknologen möjlighet att relatera kunskaperna som förmedlas i de olika inriktningsobligatoriska kurserna till ett så verklighetsnära fall.

Litteratur:
Knox, P. & Agnew, J.: The geography of the world economy. Sölvell, Ö.: Advantage Sweden. Kompendier.