PRODUKTIONSLEDNINGMIO051
Production Management

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: D4, E4, F4, K4, L4, M4, V4 Valfri för: M4 Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@ie.lth.se Förkunskapskrav: Industriell ekonomi (minst 3p), MIO030 Material- och produktionsstyrning samt MIO021 Företagsorganisation. Rekomenderade förkunskaper: MAM025 Arbetsorganisation samt ytterligare en av kurserna MIO040 Industriell ekonomi FK eller MIO071 Ekonomi & handel. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Poängsumman av tentamen och praktikfall bestämmer slutbetyget. Webbsida: http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

OBS! Obligatoriska praktikfall

Mål:
Kursens målsättning är att fördjupa förståelsen för produktionens och teknologins roll i företaget.

Innehåll:
I industriföretagen blir beroendeförhållandet mellan produktionen och företagets egen produktutveckling allt starkare liksom relationerna till leverantörernas och kundernas delsystem. Begreppet "produktionsstrategi" har blivit viktigt. Det behandlas såväl i ett "perspektiv utifrån", dvs hur produktionen stöder företagets strategi, och i ett "perspektiv inifrån", dvs utformning av produktionens delsystem för att förverkliga och utveckla produktionsstrategin. Vidare ska kursen öka förståelsen för praktiskt beslutsfattande och användning av ekonomimodeller i dessa sammanhang. Kursen behandlar produktionsstrategier, kapacitetsutveckling, flexibilitet, "mager produktion" samt projektstyrning.

Litteratur:
Hill, T.: Manufacturing Strategy, text and cases, MacMillan 1995. Kompendium. (Samtlig kurslitteratur kan ersättas enligt anvisningar vid kursstart.)