INDUSTRIELL EKONOMI, FKMIO040
Managerial Economics, Advanced Course

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: I2, D4, E4, F4, K4, L4, M4, V4, W4 Valfri för: E4, M4, D5 Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@ie.lth.se Förkunskapskrav: Industriell ekonomi (minst 3 p). Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och omfattar 80 poäng. För godkänd tentamen krävs 40 p. För att få tentera fordras att samtliga praktikfall fullgjorts. Webbsida: http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

OBS! Obligatoriska moment: laborationer

Mål:
De grundläggande ekonomikurserna ger främst en begreppsapparat samt vissa grundläggande principer för behandling av ekonomiska problem. Avsnittet i fortsättningskursen ska på denna grund vara en problemorienterad fördjupning som ska ge kunskaper om och färdigheter i att behandla främst ekonomiska problem i företag.

Innehåll:
Företagets ekonomistyrning. Internredovisning med kontoplaner, rapporter och analyser. Budgeteringsteknik och budgeteringsprocess. Aktivitetsbaserad styrning. Fördjupning i investeringskalkylering med hänsyn till skatt, finansiering, prisförändringar och riskkalkylering. Kvalitativa metoder vid bedömning. Investeringsprocessen. Bedömning av investeringar i avancerad produktionsteknik. Konsumentmarknadsföring och industriell marknadsföring. Praktikfallsövningar. I kursen ingår sex större praktikfall. Syftet är att träna förmågan att göra ekonomiska bedömningar i komplicerade och verklighetsnära situationer. Vissa praktikfall är datorbaserade och inom kursens ram introduceras kalkylark som hjälpmedel vid ekonomisk analys.

Litteratur:
Nilsson, S-Å & Persson, I.: Investeringsbedömning, Liber, 1999. Prenkert, T.: Redovisning för internstyrning, Studentlitteratur 1998. Persson, I. och Asplund, C-J.; Introduktion till marknadsföring, avd f produktionsekonomi, LTH, 1998. Cooper, R. & Kaplan, R.S.: The Design of Cost management Systems, Prentice Hall, 1998; Kompendium i Industriell ekonomi FK.