INDUSTRIELL AUTOMATIONMIE610
Intustrial automation

Poäng: 7.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PRH3 Kursansvarig: lärare vid Ingenjörshögskolan Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete samt opponering på annat projektarbete. Skriftlig tentamen.

Mål:
Datorer spelar en allt större roll i planeringen och koordineringen av den moderna verkstadsindustrin. Detta återspeglas i flexibla tillverkningssystem i vilka datorstyrda produktionsceller
länkas samman genom materialhanteringssystem eller robotar ersätter enklare industriella maskiner. Begreppet att knyta samman datorer i nätverk så att produktdesign, tillverkning och
administration integreras kallas för Computer Integrated Manufacturing (CIM). Ingående komponenter i CIM är produktionssystem med numeriska verktygsmaskiner, industriella
robotar, materialstyrning och flexibla tillverkningssystem. Kursen syftar till att dra samman dessa frågeställningar och deras konsekvenser för distribuerade datorsystem, sekvensstyrning
och reglering av enskilda maskiner, styrning av tillverkningsproceser och materialflöden samt kommunikationsproblematiken.

Innehåll:
Överblick av automationsproblem i verkstadsindustrin. Modellbyggnads-, styr- och reglerproblem, senare tids utvecklingstrender. Modeller för att förstå flexibla tillverkningssystem,
analys av tillverkningslinjer. Metoder för styrning av flexibla tillverkningssystem, störningar i tillverkningsprocesserna. Sekvensstyrning, metoder med bl.a. Simuleringsmetoder. I
kursen kommer bl.a. att utföras projektarbeten som består i antingen av teoretiska arbeten, simuleringsuppgifter eller praktiska problem kring något automationsproblem.

Litteratur:
Olsson, Gustaf: Industriell automation, KF Sigma 1999,
Särtryck ur artiklar, 1999.
Eventuell annan litteratur meddelas vid kursstart.