ELEKTRISKA MASKINERMIE030
Electric Machines

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M3 Kursansvarig: universitetsadjunkt Bengt Simonsson, Bengt.Simonsson@iea.lth.se Förkunskapskrav: 2 av 3 delkurser i matematik AK, FMA011 (gäller antagna till åk 1 läsåret 96/97 ), 3 av 4 delkurser i matematik AK, FMA012 (gäller antagna efter 1 juli 1997). Rekomenderade förkunskaper: Elkretsteori och elektronik. Kursens omfattning: 46 tim varav föreläsningar 14 tim, övningar 20 tim samt laborationer 12 tim. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim). Fem uppgifter om vardera 10 poäng, 20 poäng för betyget 3. Tefyma får användas. För slutbetyg fordras godkänd laborationskurs. Webbsida: http://www.iea.lth.se Övrigt: För djupare studier i ämnet rekommenderas Elmaskinsystem (EIE010 ) som alternativ kurs. Rekommenderad fortsättningskurs är Styrning av elektriska drivsystem (EIE041)

OBS! För att få goda kunskaper fordras 50 tim självstudier plus tentamensläsning.

Mål:
Eftersom de flesta moderna mekaniska konstruktioner är beroende av elektrisk styrning och/eller drivning är det grundläggande målet att M-teknologen skall få inblick i viktiga egenskaper för elektriska drivsystem, begränsningar och möjligheter för olika kombinationer av maskin och drivelektronik inklusive deras styrning. Laborationsövningarna skall vara till stor hjälp för att förstå grundläggande samband samt ge kunskaper om praktiskt handhavande och mätningar på elektrotekniska system. Kursen syftar till att ge kompetenta användare av elektriska drivsystem.

Innehåll:
Trefassystem. Symmetriska trefassystem. Effektmätning i trefassystem. Magnetiska kretsar. Ferromagnetiska material. Reluktans, permeans och mmk definieras och diskuteras. Magnetiskt flöde. Inkopplingsströmstöt. Krafttransformatorns uppbyggnad och verkningssätt. Elektromekanisk energiomvandling. Roterande flödestäthetsvågor. Elektrodynamisk kraftverkan och elektromagnetisk effekt- och energiomvandling. Småmaskiner. PM(permanentmagnet)-motorn, stegmotorn, allströmsmotorn m.fl. Roterande kraftmaskiner. Likströmsmaskinen, asynkronmaskinen och synkronmaskinen. Verkningssätt, driftegenskaper, överföringsfunktioner. Kraftelektronik. Nät- och tvångskommuterade strömriktare. Frekvensomriktare. Maskindrift. Intermittent drift, start- och stoppförlopp. Styrning och reglering av maskiner.

Litteratur:
Elkrafthandboken:Elmaskiner, Liber förlag (art nr 47-00066-X) alt. Mogensen H. Elmaskiner, Liber, alt. Olsson G. och M. Alakula: Elmaskinsystem, IEA, LTH, 1999.