ARBETE - MÄNNISKA - TEKNIK MED ARBETSORGANISATIONMAM660
Working Environment and Work Organization

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PRH2 Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska moment: Introduktionsföreläsning samt gästföreläsningar, handledda projektövningar inklusive studiebesök, muntlig presentation av projekt och skriftlig projektrapport.

Mål:

Kursen ger studenten sådana grundläggande kurskaper att han/hon ska kunna väga in arbetsvetenskapliga aspekter i sin framtida yrkesverksamhet. Samspelet mellan tekniska, ekonomiska, medicinska och beteendevetenskaplig faktorer i arbetsmiljön kommer att behandlas. Kursen ger också en grundläggande förmåga att identifiera och lösa arbetsvetenskpliga problem såväl inom existerande arbetsmiljöer som vid utveckling och exploatering av ny teknik.
Kursen ger förståelse för hur industriellt arbete byggs upp, fördelas och samordnas med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Centralt i kursen är arbetets och det tekniska produktionssystemets utformning och ömsesidiga anpassning under samtidigt beaktande av betingelser för produktivitet och arbetstillfredsställelse. Till ämnet hör kombinationer av sociala och tekniska aspekter, dels vid förändringar i befintliga dels vid utformning av nya produktiossystem.

Innehåll:

Litteratur:

Bohgard, M., Ericsson, M., Karlsson, S., Lövsund, P., Odenrick, P., Arbete Männsika Teknik, Arbetarskyddsnämnden, 1994 ISBN 91-7522-414-3.

Övrig kurslitteratur meddelas vid kursstart.