MÄNNISKA - DATOR - INTERAKTIONMAM650
Human-Computer Interaction

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PVH2 Kursansvarig: Gerd Johansson, e-post: gerd.johansson@design.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och projektarbete. Övrigt: Obligatorisk moment: Kursintroduktion, inlämningsuppgifter, projekt. Sammanfattning av projektrapport skall skrivas på engelska (Abstract).

Mål:
Kursen syftar till att ge kunskap om hur datorbaserade produkter och tjänster ska utformas så att de blir användbara för sina brukare. Produkten/tjänsten måste vara relevant för den uppgift den är tänkt att lösa men måste vara anpassad till vald användargrupps speciella förutsättningar. Samspelet mellan uppgiften, brukaren, datorgränssnittet och utformningen av datorarbetplatsen studeras.

Kursen är projektbaserad. Projektet väljs i första hand från verkliga system så att det finns en beställare utanför högskolan. Teorin inhämtas del genom problembaserade studier i grupp dels genom arbete med projektet. Enstaka föreläsningar ges för att sammanfatta och komplettera vissa teoriavsnitt. För diskussion mellan olika elevgrupper och lärare används internet.

Innehåll:
· Människans möjligheter och begränsningar vad gäller kognition, perception och fysiska förmåga.
· Designprocessen - metodik, arbetsmetoder, utvärdering.
· Utformning av datorgränssnittet, ingående tjänster, programstruktur, interaktion, dialogstruktur, grafisk design.
· Fysisk utformning av datorarbetsplatsen.

Litteratur:
Jonas Löwgren, Human-computer interaction, Studentlitteratur, 1993.
Kompletterande material.