ARBETSMILJÖMAM640
Working Environment

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: MMH2 Kursansvarig: Lärare vid avdelningen för arbetsmiljöteknik Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Mål:

Kursen ger studenterna sådana kunskaper att de kan göra en helhetsbedömning (användare-miljö-organisation) av den miljö som multimedia produkter ska produceras och användas i. De ska kunna arbeta med utformningen av såväl hela system som enskilda multimediaprodukter.
Kursen kommer att behandla såväl miljön vid produktion av multimediaprodukter som slutanvändarens totala miljö.

Innehåll:

Användning

Individ

Organisation

 


Litteratur:

Bohgard M, Ericsson M, Karlsson S, Lövsund P, Oderick P: Arbete Människa Teknik, Arbetarskyddsnämnden 1994, ISBN 91-7522-414-3.

Kopierat material i samband med föreläsningarna.