ARBETSMILJÖTEKNIKMAM601
Working Environment Technology

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: IEH2 Kursansvarig: Anders Gudmundsson, e-post anders.gudmundsson@design.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Endast betygen godkänd och underkänd förekommer.

Mål:
Kursen ger
· Grundläggande kunskaper för att kunna väga in arbetsvetenskapliga aspekter i den framtida yrkesverksamheten.
· En grundläggande fömåga att identifiera och lösa arbetsvetenskapliga problem såväl inom existerande arbetsmiljöer som i utveckling och exploatering av ny teknik.
· Förståelse för samspelet mellan tekniska, ekonomiska, medicinska och beteendevetenskapliga faktorer inom arbetsmiljöområdet.

Innehåll:
Fysiska miljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat).
Kemiska hälsorisker.
Belastningsergonomi och olycksrisker.
Psykologiska och sociala aspekter.
Arbetsorganisation.
Arbetsmarknadens lagar och avtal.
Arbetsmiljöutformning.
Tekniska åtgärder.

Litteratur:
Bohgard M, Ericsson M, Karlsson S, Lövsund P, Odenrick P: Arbete Människa Teknik, Arbetarskyddsnämnden, 1994, ISBN 91-7522-414-3.