ARBETE-MÄNNISKA-TEKNIK FÖR BIMAM231
Working Environment, Basic Course

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: BI2 Kursansvarig: Lars-Göran Swensson Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Poängsumman av tentamen och projektarbetet bestämmer slutbetyget. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, handledda projektövningar inklusive studiebesök, laborativa moment, fältmätningar, muntlig presentation av projekt, skriftlig projektrapport.

Mål:
Kursen syftar till att ge brandingenjören sådana grundläggande kunskaper att han/hon ska kunna väga in arbetsvetenskapliga aspekter i sin framtida yrkesverksamhet. Samspelet mellan tekniska, medicinska, beteendevetenskapliga och juridiska faktorer i arbetsmiljön kommer att behandlas. Kursen syftar också till att ge grundläggande förmåga att identifiera och lösa arbetsvetenskapliga problem i arbetsmiljön.

Innehåll:
Fysiska miljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, kemiska hälsorisker). Belastningsergonomi och olycksrisker. Psykologiska och sociala aspekter. Arbetsorganisation. Arbetsmarknadens lagar och avtal. Arbetsmiljöutformning. Tekniska åtgärder. Toxikologi. Personlig skyddsutrustning. Projektarbete: genomförande av ett arbete om arbetsmiljöer inom verksamheterna brand, räddning och skydd, omfattande studiebesök, kartläggning av ett arbetsmiljöproblem och utarbetande av åtgärdsförslag. Arbetet presenteras och försvaras på ett seminarium. Projektarbetet genomförs i grupper om 3-4 teknologer vid företag/arbetsplatser eller med utgångspunkt från ett för brandingenjörer relevant arbetsvetenskapligt ämne.  Projektarbetets inriktning väljs i samråd mellan handledare, projektgrupp och i förekommande fall arbetsplats.

Litteratur:
Arbete Människa Teknik, red. Bohgard, M, Ericson, M., Karlsson, S., Lövsund, P., Odenrick, P. Arbetarskyddsnämnden 1994. Rök- och kemdykning, Malmsten, Rosander. Brandförsvarsföreningen, 1997., Rök- och kemdykning (AFS 1995:1), Första hjälpen (AFS 1984:14), Utrymning (AFS 1993:56). Litteratur till toxikologiavsnittet meddelas vid kursstarten. Ytterligare material kommer att delas ut på föreläsningarna.