ARBETE-MÄNNISKA-TEKNIK FÖR VMAM213
Working Environment, Basic Course

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: V1 Kursansvarig: Lars-Göran Swensson Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Poängsumman av tentamen och projektarbetet bestämmer slutbetyget. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning och handledda projektarbetesövningar inklusive studiebesök, laborativa moment, fältmätningar, skriftlig projektrapport, muntlig presentation av projektarbete, opposition på annat projektarbete samt genomgång av projektarbete.

Mål:
Kursen syftar till att ge eleven sådana grundläggande kunskaper att han/hon ska kunna väga in arbetsvetenskapliga aspekter i sin framtida yrkesverksamhet. Vidare syftar kursen till att träna förmågan att identifiera och lösa arbetsvetenskapliga problem inom arbetsmiljöer i allmänhet och byggbranschens arbetsmiljöer i synnerhet. Kursen har också som mål att utveckla elevens förmåga att söka och värdera vetenskaplig kunskap, att skriva en teknisk rapport och att presentera ett projekt muntligt.

Innehåll:
Fysiska miljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, kemiska hälsorisker). Belastningsergonomi och olycksrisker. Psykologiska och sociala aspekter. Arbetsorganisation. Arbetsmarknadens lagar och avtal. Arbetsmiljöutformning. Tekniska åtgärder. Byggbranschens arbetsmiljö (planering, skyddsorganisation, val av maskiner, hjälpmedel, material och byggmetoder). Teknisk rapportskrivning och muntlig presentationsteknik. Projektarbete: i grupp om 3-4 personer kartlägges, analyseras och löses problem av arbetsvetenskaplig karaktär på en arbetsplats. Respektive handledare svarar för att kontakter etableras och projektarbetets inriktning väljs i samråd mellan handledare och arbetsplats. Arbetet inkluderar minst två halvdags studiebesök, intervjuer på arbetsplatsen och sökande av referenslitteratur. Projektarbetet ska dokumenteras i en teknisk rapport. Rapportens innehåll ska vara väl disponerat och presenterat med hjälp av ordbehandlingsprogram. Projektarbete ska också presenteras muntligt och försvaras vid ett seminarium. Varje grupp ska också opponera muntligt på ett annat projektarbete. Alla gruppmedlemmar ska delta aktivt i de skriftliga och muntliga presentationerna. Projektarbetet bedöms både med avseende på ämnesinnehåll och med avseende på presentationsteknik.

Litteratur:
Arbete Människa Teknik, red. Bohgard, M, Ericson, M., Karlsson, S., Lövsund, P., Odenrick, P. Arbetarskyddsnämnden 1994. Litteratur med inriktning på byggbranschens arbetsmiljö och presentationsteknik meddelas vid kursstart.