BELASTNINGSERGONOMIMAM080
Physical Ergonomics

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID2 Kursansvarig: Universitetslektor Per Odenrick Förkunskapskrav: Antagning till industridesignprogrammet. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkänd laboration och godkänd övningsuppgift bestående av tre deluppgifter samt närvaro 80 % av undervisningstiden. Webbsida: http://www.ie.lth.se

Mål:
Kursens mål är att lära ut belastningsergonomins grunder, ge vägledning till kunskapskällor och befästa de vunna kunskaperna genom utformning av en produkt.

Innehåll:

I kursen definieras ergonomiområdet i allmänhet och  belastningsergonomi i synnerhet. Samspelet klargörs mellan de olika faktorer som påverkar människans fysiska funktionsförmåga. En orientering ges i fysiologi, funktionell anatomi, biomekanik och redskapsergonomi. Särskild uppmärksamhet ägnas individskillnader på grund av kön, ålder och kroppsstorlek samt möjligheten att utforma produkter för en bred marknad. I kursen kommer även belastningsergonomiska mätmetoder, både kvalitativa och kvantitativa, att behandlas.

Laborationer genomföres med hjälp av ergonomiska mätmetoder och datorhjälpmedel.

Kursens praktiska tillämpning består i att analysera ett manuellt hanteringsproblem och att utforma ett handredskap som löser detta.

Litteratur:

Arbetarskyddsstyrelsen 1998. Belastningsergonomi. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1998:1.

Bohgard M., Ericson M., Lövsund P., Karlsson S., Odenrick P., (Eds). Arbete - Människa - Teknik. Arbetarskyddsnämnden 1994.

Ruth W., Odenrick P. 1994. Begreppet "ergonomi" - vad står det för? Nordisk Ergonomi 94:3.

Sperling L., Dahlman S., Wikström L., Kilbom Å., 1993. A cube model for the classification of work with hand tools and formulation of functional requirements. Journal of Applied Ergonomics 24:212-220.