MÄNNISKA-MASKIN-SYSTEMMAM041
Man-Machine-System

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M4 Valfri för: M4 Kursansvarig: Gerd Johansson Förkunskapskrav: Arbete-Människa-Teknik Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Resultat av tentamen och projekt bestämmer slutbetyg. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, studiebesök, muntlig presentation av projekt, skriftlig projektrapport.

Mål:
Kursen ska ge kunskap om hur människor, teknik och produktionssystem samverkar för att uppfylla målen både för produktionen och arbetsmiljön. Vidare ges kunskap om hur informationsteknologin skall utformas för att uppfylla människans grundläggande behov och stimulera till utveckling. Speciellt behandlar kursen villkor för utformning av arbete inom processindustrin.

Innehåll:
Kursen innhåller följande delar: varseblivning, människans minnesystem, inlärning och inlärningsteorier, tänkande och problemlösning. Människa-dator-interaktion. Metoder för användbarhetsutvärdering. Mänskligt felhanterande och riskanalys i automatiserade produktionssystem. Utformning av operatörsarbetsplats. Ett större projekttarbete genomförs i kursen som innebär en teoretisk fördjupning och tillämpning inom något av ovanstående områden. Projektet genomförs på verkliga arbetsplatser i samarbete med framtida brukare av systemet.

Litteratur:
Litteratur under omprövning.