ARBETE-MÄNNISKA-TEKNIK, PROJEKTMAM031
Project - Working Environment

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4, M4 Kursansvarig: Gerd Johansson Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på t ex Arbete-människa-teknik elle Människa Dator Interaktion, 5 p. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapportering ligger till grund för betygsättningen. Obligatoriska moment: handledda projektövningar, skriftlig rapport.

Mål:
Kursen syftar till att ge en fördjupad förmåga att identifiera och lösa arbetsvetenskapliga problem och att med utgångspunkt från arbetsvetenskapliga rön kunna planera produkter och/eller produktionssystem så att en god arbetsmiljö erhålles. Kursen syftar också till att träna eleven i utredningsarbete och projektledning.

Innehåll:
Kursens innehåll anpassas efter elevernas tidigare val och inriktning. Övningsobjekt väljs och projektplaner läggs upp så att tidigare kunskaper i arbetsmiljöteknik tillämpas och fördjupas. I samförstånd med annan institution kan projektet nära anknyta till verksamheten vid denna. Obligatoriska studieresor för inventeringar och miljöstudier.

Litteratur:
Bestäms efter projektets innehåll