ARBETSORGANISATIONMAM025
Work Organization

Poäng: 2.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M3 Valfri för: D4, E4, M4 Kursansvarig: Per Odenrick Förkunskapskrav: Arbete-människa-teknik och Industriell ekonomi. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning samt fallstudieövningar.

Mål:
Kursen syftar till att ge förståelse för hur industriellt arbete byggs upp, fördelas och samordnas med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Centralt i kursen är arbetets och det tekniska produktionssystemets utformning och ömsesidiga anpassning under samtidigt beaktande av betingelser för produktivitet och arbetstillfredsställelse. Till ämnet hör kombinationer av sociala och tekniska aspekter, dels vid förändringar i befintliga, dels vid utformning av nya produktionssystem.

Innehåll:
Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Kort historik och trolig utveckling av arbetsorganisationen. Arbetsutformningens beteendevetenskapliga grunder. Gruppteori. Ledarskap och arbetsmiljö. Analysmetoder. Förändringsstrategier. Utformning av arbetsorganisation.

Litteratur:

Jan-Erik Rendahl, Att förändra och leda morgondagens arbete.

Kompendium från institutionen.