ARBETE-MÄNNISKA-TEKNIK FÖR MMAM013
Working Environment, Basic Course

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M3 Kursansvarig: Professor Mats Bohgard Prestationsbedömning:

För godkänd kurs krävs:

Webbsida: http://www.ie.lth.se

Mål:

Kursens mål är att teknologen ska:

Innehåll:

Kursen behandlar: Fysiska miljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, kemiska hälsorisker). Belastningsergonomi och olycksrisker. Psykologiska och sociala aspekter. Arbetsorganisation. Arbetsmarknadens lagar och avtal. Arbetsmiljöutformning. Tekniska åtgärder.

Kursen består av en föreläsningsdel och en övningsserie med problembaserade moment. De schemalagda föreläsningarna är av övergripande karaktär och avser att vara ett stöd för självstudierna. Gruppövningarna utgår från olika s.k. utgångspunkter varvid PBL-metodik tillämpas. Ämnena för två av föreläsningarna är öppna och utformas efter önskemål från kursdeltagarna.

Litteratur:
Arbete Människa Teknik, red. Bohgard, M., Ericson, M., Karlsson, S., Lövsund, P., Odenrick, P., Arbetarskyddsnämnden 1994. Övrig kurslitteratur meddelas vid kursstart.