MILJÖTOXIKOLOGIKYM011
Occupational and Environmental Toxicology

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Maria Albin Maria.Albin@ymed.lu.se, Bo Jönsson bo.jonsson@ymed.lu.se Förkunskapskrav: Biologi för K (KBI 010) eller Fysiologi (KNL021) eller motsvarande. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs deltagande i obligatoriska övningar och laborationer, samt godkänd muntlig och skriftlig redovisning av seminariearbetet. Skriftlig tentamen.

Mål:
Målet för kursen är att ge grundläggande kunskaper i allmän toxikologi samt specifika kunskaper om exponering för och effekter (inklusive mekanismer) av de viktigaste kemiska riskfaktorerna i arbetsmiljön och den yttre miljön, samt hur dessa kan studeras. Efter genomgången kurs skall teknologen självständigt kunna tillägna sig och värdera toxikologisk och epidemologisk litteratur.

Innehåll:
Effekter av olika ämnen hos människa på organ-, organism-, och populationsnivå behandlas. Särskilt intresse ägnas carcinogenicitet, reproduktionsstörning, överkänslighetsreaktioner och effekter på nervsystemet. Epidemiologiska principer och metodfrågor behandlas. Samband mellan grad av exponering och effekt samt respons behandlas ingående utifrån exempel på exponeringar i arbetsmiljö och yttre miljö. Kursen avslutas med en individuellt handledd seminarieuppgift med toxikologisk bedömning av en specifik substans. Undervisningen består av lektioner, laborationer, demonstrationer, studiebesök och seminarier.

Litteratur:
Casarett and Doull´s: Toxicology, McGraw-Hill, 5th ed, 1996, eller senare. Kompendier.