TEKNISK MODELLERING IIKTM040
Engineering Modelling and Mechanics II

Poäng: 2.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: W3 Kursansvarig: Univ.lektor Göran Wihlborg Rekomenderade förkunskaper: Matematik AK, Teknisk modellering I Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på en kombination av skriftlig och muntlig tentamen som betygsätts i skalan U,3,4,5. Webbsida: http://www.solid.lth.se

Mål:
Målsättningen med kursen är, att med utgångspunkt från mekanikens kunskaper om de krafter som påverkar en kropp, studera vilka deformationer och inre spänningar i materialet, som dessa krafter ger upphov till. Analysen av deformationer och inre spänningar utgör grunden för bedömning av en konstruktions funktion och säkerhet. Den begreppsvärld som etableras inom kursen är tillämpbar på andra områden såsom geologi, reologi och pulverteknologi. Efter slutförd kurs ska man kunna:


Innehåll:
För att nå kursmålen kommer följande delmoment att behandlas inom kursen:


Kursens uppläggning
Undervisningen drivs i PBL-form, dvs problembaserat lärande. I PBL-metodiken tar den enskilde studenten ett större ansvar för sina inlärningsmål och sitt kunskapsinhämtande. En väsentlig del av PBL-metodiken är arbetet i basgrupper. Deltagande i basgruppsarbetet är därför obligatoriskt.

Litteratur:
Ännu ej fastställd.