KEMISK TEKNOLOGI, FÖRPROJEKTERING AV KEMISKA PROCESSERKTE120
Chemical Technology, Feasibility Studies on Industrial Projects

Poäng: 8.0 Betygskala: UG Kursansvarig: Hans T. Karlsson. Hans.Karlsson@chemeng.lth.se Rekomenderade förkunskaper: Kemisk teknologi AK, Kemisk teknologi, projekteringsmetodik. Prestationsbedömning: för betyg godkänd fordras deltagande i förelagda obligatoriska övningsuppgifter med godkänt resultat. Slutbetyget ges i skalan Godkänd - Icke godkänd.

Mål:
Kursen skall ge en praktisk tillämpning av förprojekteringsmetodik på en industriell kemisk process.

Innehåll:
Övningarna omfattar teknisk, marknadsmässig och ekonomisk bearbetning av ett förprojekt eller lämplighetsanalys t.ex. avseende upptagning av ny tillverkning. Redogörelse för projekteringsarbetets fortskridande genom föredragningar samt redovisning av erhållna resultat i skriftliga rapporter. Del av undervisningen förlägges till aktuella industriföretag genom obligatorisk studieresa.