KEMISK REAKTIONSTEKNIK, FKKTE061
Chemical Reaction Engineering, adv. course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Gunnar Liden Gunnar.Liden@chemeng.lth.se Förkunskapskrav: Processberäkningar och Kemisk teknologi AK. Rekomenderade förkunskaper: Numerisk analys Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig tentamen. Webbsida: http:// www.chemeng.lth.se/kte061

Mål:
Efter genomgången kurs skall den studerande ha fördjupat sin fysikaliska förståelse för de fenomen som är av betydelse vid utformande av kemiska reaktorer. Vidare skall ha uppnåtts förmåga att - i såväl ord som matematiska termer - formulera modeller för kemiska reaktorer.

Innehåll:
Kursen utgör en fortsättning och fördjupning av den reaktionsteknik ingår i kemisk teknologi, AK. Kursen tar sin utgångspunkt i problem av industriell relevans och såväl problemidentifiering som problemlösning är viktiga element. Följande moment tas upp i kursen: Dynamiska förlopp i tank och tubreaktor, icke-ideala reaktorer, flerfasreaktioner, heterogen katalys, optimering, utvärdering av kinetikdata.

Litteratur:
Meddelas senare