KATALYS, AKKTE054
Catalysis, Basic Course

Poäng: 2.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Arne Andersson. Arne.Andersson@chemeng.lth.se Rekomenderade förkunskaper: Kemisk teknologi, allmän kurs. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Övrigt: Endast en av kurserna KTE054 och KTE055 kan ingå i examen.

Mål:
Kursen syftar till att ge teoretisk inblick i heterogena katalysatorers användande, verkningssätt och karaktärisering med fysikaliska metoder.

Innehåll:
Introduktion till heterogen katalys. Definition av begrepp. Adsorption på fasta ytor, adsortionsisotermer och kinetiska uttryck. Genomgång av några olika katalysatortyper och katalysatorfunktioner. Metoder för karaktärisering av katalysatorer, ytor och reaktionsdelsteg.

Litteratur:
Campbell, I.M.: Catalysis at Surfaces, Chapman & Hall, London, 1988.