KEMISK TEKNOLOGI, AKKTE022
Chemical Reaction Engineering, Basic Course

Poäng: 9.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: K3 Kursansvarig: Arne Andersson. arne.andersson@chemeng.lth.se


Kemisk reaktionsteknik0196
Chemical Reaction Engineering

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: Prestationsbedömning: skriftlig tentamen och godkända datorövningar

Mål:
Kursen skall ge förmåga att lösa problem som innefattar ideala reaktorberäkningar i anslutning till industriella processer.

Innehåll:
Reaktormodellering medelst differentiella material- och energibalanser. Beräkningsrelationer för ideala reaktorer, uppehållstidsfördelningar, flerreaktions-system, jämförelser mellan reaktorer. Dynamiken för tankreaktorn. Masstransport och kemisk reaktion. Introduktion till heterogen katalys.

Litteratur:
Danielsson, N.Å.: Kemisk Reaktionsteknik. Grimsberg, M. och Danielsson, N.Å.: Arbetsbok till Kemisk Reaktionsteknik. Grimsberg, M.: Maple - En introduktion för kemitekniker 1995. Grimsberg, M. & Nilsson, B.: Matlab - En introduktion för kemitekniker 1995. Danielsson, N.Å.: Kemisk Reaktionsteknik, komplettering, 1996.


Kemisk teknologi, laborationskurs0296
Chemical Technology, Laboratory Course

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: Prestationsbedömning: godkänd laborationsredogörelse.

Innehåll:
Kursen omfattar en obligatorisk uppgift som ger teknologerna träning i självständigt arbete, försökplanering, apparatbygge och rapportskrivning. Behandling av ett processtekniskt eller processkemiskt problem genom litteraturstudium, försökplanering och framtagning av experimentella data under laboratorieverksamhet, samt utvärdering och rapportering i form av tekniska rapporter vilka föredras och försvaras.