POLYMERFYSIKKPO010
Polymer Physics

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: K4 Kursansvarig: Frans Maurer. frans.maurer@polymer.lth.se Förkunskapskrav: K3 Polymerteknologi. Rekomenderade förkunskaper: Kemisk teknologi AK och Process- och Polymerteknologi. Polymerkemi. Grundläggande Mekanik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.polymer.lth.se Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat. Kursen på engelska.

Mål:
Kursen skall ge eleverna sådana kunskaper om polymerers fysikaliska egenskaper i fast fas och smälta, att de kan delta i industriellt utvecklingsarbete rörande användning av polymerer
från framställning av formgods och specialprodukter.

Innehåll:
I kursen behandlas polymerers fysikaliska egenskaper i fast fas och smälta, innefattande gummielasticitet, kristallisation, glasomvandling,
viskoelasticitet, dynamiskt mekaniska egenskaper samt polymersmältors reologi. Avsnittet polymerers bearbetning innefattar extrudering och extruderbaserade processer, formsprutning och övriga tillformningsmetoder.

Litteratur:
Cowie, J.M.G.: Polymers: Chemistry & Physics of Modern Materials, 2nd ed., ISBN 075140134 X, Chapman & Hall, 1993. Morton-Jones, D.H.: Polymer Processing, Chapman & Hall, 1989. Kompendiematerial och handböcker som tillhandahålls inom avdelningen.