MATERIALKEMIKOO051
Materials Chemistry

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: K4 Kursansvarig: Christer Svensson och Bengt Wesslén. Christer.Svensson@oorg2.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen Webbsida: http://www.oorg2.lth.se/matkemi.htm Övrigt: Kursen ges i samarbete mellan Oorganisk kemi 2 och Kemisk teknologi.

Mål:
Kursen skall ge en grundläggande förståelse för tekniska materials uppbyggnad och egenskaper samt för hur de påverkas av bearbetning och ytbehandling.

Innehåll:
Grunder: krafter mellan atomer och molekyler, materialens uppbyggnad, dislokationer, diffusion, fasjämvikter. Mekaniska egenskaper: Hårdhet, elastisk och plastisk deformation, viskoelasticitet, utmattning, brott. Sambandet mellan egenskaper, bearbetning och mikrostruktur. Ytegenskaper, korrosion och ytbehandling. Materialkännedom: stål, legeringar, keramer, polymerer, kompositer.
I en designuppgift skall materialval och bearbetning diskuteras i relation till funktionen för en given produkt.

Litteratur:
Askeland, D.R.: The Science and Engineering of Materials, 3rd Edition, Chapman & Hall, 1995. Kompendium i ytbehandling.