ORGANISK KEMI MED SPEKTROSKOPI OCH TOXIKOKEMIKOK611
Organic Chemistry with Spectroscopy & Chemical Toxicology

Poäng: 10.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IKH1 Kursansvarig: Olov Sterner, e-post: olov.sterner@org2.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs. Webbsida: http://www.kemi.hbg.lth.se Övrigt: Kursen indelas i delkurserna Tentamen och Laborationer.

Mål:
Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om kolföreningarnas struktur, egenskaper och nomenklatur, samt om viktiga spektroskopiska och kromatografiska metoder inom den organiska kemin. Dessutom visas på samband mellan organiska ämnens struktur och kemiska egenskaper, och deras förmåga att ge upphov till toxiska effekter.

Laborationskursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i organisk-kemisk laboratorieteknik, med beaktande av miljö- och säkerhetsaspekter.

Innehåll:
o Kemisk bindning och dess inverkan på molekylers egenskaper.
o Viktiga ämnesgruppers struktur, egenskaper och nomenklatur.
o Stereokemi.
o Naturprodukter och naturligt förekommande polymerer, såsom nukleinsyror, kolhydrater och peptider, med betydelse inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
o Exemplifiering av viktiga organiska reaktioner inom dessa ämnesgrupper.
o Kromatografiska metoder inom organisk kemi.
o Spektroskopiska metoder inom organisk kemi.
o Kemiska egenskaper som påverkar ett ämnes upptag och omsättning i människan.
o Samband mellan kemisk struktur och toxicitet.
o Laborationer som belyser några vanliga reaktionstyper, separationstekniker och analysmetoder.

Litteratur:
Brown, W H, Foote, C: Organic Chemistry, 2nd Edition , Sainders College Publishing (Harcourt Brace College Publisher) 1998, ISBN 0-03-020458-5.

Birgersson, B, Sterner, O, Zimerson, E: Kemiska hälsorisker, Liber-Hermods 1995, ISBN 91-23-01731-7.


Tentamen0198
Examination

Poäng: 6.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:


Laborationer0298
Laboratory Work

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: