ORGANISK KEMI, FK, LÄSKURSKOK021
Organic Chemistry, Advanced Course, Theory

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Olov Sterner. Olov.Sterner@orgk2.lth.se Förkunskapskrav: Organisk kemi AK. Rekomenderade förkunskaper: Fysikalisk kemi AK. Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig sluttentamen beroende på antalet kursdeltagare.

Mål:
Kursen avser att ge fördjupade teoretiska kunskaper i modern organisk kemi.

Innehåll:
Reaktionsläran ges en grundligare genomgång och modern syntesmetodik och reagens behandlas urförligt. Planering av flerstegssynteser med optimering av reagensval och -betingelser ingår som ett viktigt moment. Kursen är identisk med teoridelen av Organisk kemi, Fortsättningskurs (KOK 020).

Litteratur:
Carey, F.A.; Sundberg, R.J.: Advanced Organic Chemistry, 3:e uppl., Plenum Press, New York and London, 1990. Kompendium: Organisk kemi, fortsättningskurs. Warren, S.: Designing Organic Syntheses, John Wiley, New York, 1993.